Polecenia MS-DOS

Lista użytecznych komend w systemie Microsoft DOS. Do każdego polecenia w systemie dołączona została instrukcja użytkowania, wystarczy za każdym poleceniem dodać znak /? i nacisnąć klawisz enter na przykład dir /? [enter].

Biegłe poruszanie się po strukturze katalogów poleceniami klawiaturowymi jest podstawą do zrozumienia komputerowego systemu zarządzania plikami.

Komendy dyskowe

Komendy dyskowe do wykonywania operacji na plikach w systemie DOS


dir
Wyświetl zawartość katalogu (ang. directory)
 • c:\>dir [enter] - wyświetla zawartość bieżącego katalogu
 • c:\>dir c:\windows [enter] - wyświetla zawartość folderu windows na dysku C:

cd
Zmień katalog (ang. change directory)
 • c:\windows\>cd temp [enter] - przejdź do katalogu temp
 • c:\windows\>cd \ [enter] - przejdź do głównego katalogu
 • c:\windows\>cd .. [enter] - przejdź do katalogu nadrzędnego

del
Usuwa plik (ang. delete)
 • c:\>del plik.txt [enter] - usuwa plik o nazwie plik.txt
 • c:\>dir c:\temp\plik.txt [enter] - usuwa plik o nazwie plik.txt z katalogu temp

mkdir
Tworzy katalog (ang. make directory)
 • c:\>mkdir temp [enter] - tworzy katalog o nazwie temp

rmdir
Usuwa katalog (ang. remove directory)
 • c:\>rmdir temp [enter] - usuwa katalog o nazwie temp jeśli jest pusty

Komendy sieciowe

Komendy do testowania i konfigurowania komputerów w sieci


ping
Odpytuje określonego hosta i wyświetla statystyki odpowiedzi
 • c:\>ping 127.0.0.1 [enter] - zapytanie do hosta 127.0.0.1
 • c:\>ping www.projekt.edu.pl [enter] - zapytanie do hosta www.projekt.edu.pl

ipconfig
Odpytuje określonego hosta i wyświetla statystyki odpowiedzi
 • c:\>ipconfig [enter] - Wyświetla konfigurację interfejsów sieciowych
 • c:\>ipconfig /renew [enter] - Odnowia konfigurację IP połączenia
 • c:\>ipconfig /release [enter] - Zwalnia wszystkie adresy IP połączenia

net
Wykonuje operacje na użytkownikach, grupach itp. na komputerze lokalnym
 • c:\>net user [enter] - wyświetla listę użytkowników w systemie
 • c:\>net share [enter] - wyświetla udostępnione katalogi w sieci
 • c:\>net config workstataion [enter] - wyświetla konfigurację stacji roboczej
 • c:\>net config server [enter] - wyświetla konfigurację serwera

route
Wyświetla trasę routingu
 • c:\>route print [enter] - wyświetla trasę routingu oraz listę interfejsów

tracert
Śledzi trasę do określonego hosta
 • c:\>tracert www.projekt.edu.pl [enter] - wyświetla trasę do hosta www.projekt.edu.pl